Lisbeth Nebelong
   


ffForsiden
vvTrilogien
vvTuren går til
vvForedrag
xxMøde i mol
Når engle
spiller Mozart

Færøblues
Artikler
Sidste nyt
Pressefotos 

Kronik i Politiken 18.1. 2008

 

Færinger på ny kurs

Lørdagens lagtingsvalg er ikke et valg mellem løsrivelse eller fortsat samhørighed med Danmark. Færøerne er slået ind på en ”tredje vej”.

ER DU tjóðdveldis eller sambandsmand? For eller imod løsrivelse fra Danmark?
I mere end hundrede år har spørgsmålet været uomgængeligt, hver gang to færinger har mødtes. Og ved hvert eneste lagtingsvalg har det været et hovedtema i valgkampen.
Men sådan er det ikke mere. Når færingerne i morgen sætter deres kryds, kan de se tilbage på en debat, der først og fremmest har handlet om børnene, de gamle og de svage. Om det stagnerende folketal og det store kvindeunderskud. Om valget mellem mere velfærd eller flere skattelettelser - og ikke mellem ja eller nej til rigsfællesskabet.
Meget tyder således på, at polariseringsepoken er ved at være forbi. Lige siden de første partier blev dannet, har færøsk politik været karakteriseret af ”den dobbelte skillelinje”. Af et politisk landkort, som foruden en venstre-højre akse, har været inddelt i et for eller imod samhørighed med Danmark. Og som i parentes bemærket har delt befolkningen i to lige store blokke.
Men nu er fronterne blødt op. Forud for valget i morgen er partierne søgt mod midten, hvor der - som ved det danske folketingsvalg i november - er trængsel om at love bedre skoler, flere penge til hospitalerne og fortsat udbygning af de øvrige klassiske velfærdsområder.
Og hvad løsrivelses-samhørigheds-aksen angår, er ikke alene den rituelle mudderkastning mellem republikanerne og sambandspartiet hørt op. De to partiledere har sågar rejst rundt på fælles valgturné. Et kuriosum måske. Men også tegn på, at der blæser nye vinde i færøsk politik.
FOR FIRE ÅR siden var øerne, der netop er kåret som ”verdens dejligste” af National Geographic Traveler, i dyb politisk krise.
Efter seks år med den suverænitetskoalition, der forgæves forhandlede om færøsk selvstændighed med daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen, måtte lagmand Anfinn Kallsberg i december 2003 udskrive valg i utide. Og ved januarvalget i 2004 havde de fleste færøske vælgere tabt troen på fullveldi; på at Færøerne snarest ville blive en suveræn nation.
Modstræbende måtte republikanerne gå i opposition, mens socialdemokraterne sammen med den konservative folkeflok og det liberale sambandsparti dannede ny regering. Og fra sin plads på sidelinjen i det nye lagting ridsede republikanerlederen, Høgni Hoydal det ene skrækscenarium efter det andet op: Nu ville Færøerne sætte resultaterne fra de seneste seks år over styr. Den økonomiske afhængighed af Danmark, der var reduceret fra knap en milliard kroner i bloktilskud til godt seks hundrede millioner om året, ville vokse. Alt arbejde med at overtage sagsområder ville gå i stå.
Men sådan er det faktisk ikke gået.
MED LAGMAND Jóannes Eidesgaard i spidsen er der paradoksalt nok blevet overtaget flere sagsområder fra Danmark de seneste fire år, end der blev på de knap seks år med løsrivelseskoalitionen.
Under det nuværende landsstyre er Hjemmestyreloven fra 1948 omsider blevet suppleret med en mere moderne lov, Overtagelsesloven af 24. juni 2005, der udvider færingernes muligheder for at overtage sagsområder fra de danske myndigheder. Siden er lufthavnen på Vágar blevet færøsk anliggende. Mediansvarsloven og det civile beredskab er overtaget, og for nylig er også folkekirken kommet på den færøske finanslov. Overtagelsesloven giver dog stadig ikke mulighed for at overtage vigtige sagsområder som bl.a. statsforfatningen, udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Og i den anden lov fra samme dag om større udenrigspolitiske beføjelser, Lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler, omtales Færøerne som ”Kongeriget Danmark for så vidt angår Færøerne”. En formulering, republikanerne ser som bevis på, at Færøerne har solgt ud af sit grundlæggende og folkeretlige krav på selvbestemmelse. Men uagtet at Høgni Hoydal, så snart tv-kameraet stiller ind på ham, som et mantra messer formuleringen, piller det ikke ved, at en bevægelse er sat i gang.
Gradvist vil Færøerne overtage de resterende 21 sagsområder. Sag for sag, skridt for skridt bevæger færingerne sig således ud af enten-eller-fælden, hvor det enten handler om hurtig og fuldstændig løsrivelse fra Danmark eller om for enhver pris at bevare status quo. Flere og flere erkender, at verden i dag er alt for kompleks og paradoksfyldt til at kunne rummes i dilemmaer.
Nu handler det om den ”tredje vej”. Om et både-og, hvor Færøerne både er politisk og økonomisk selvbærende og samarbejder med Danmark på stadigt mere ligeværdig vis. Allerede da lagmand Eidesgaard tog over for fire år siden, imødekom han den tidligere løsrivelseskoaliton ved at lægge op til et nationalt kompromis om dens udspil til en færøsk grundlov, og under valgkampen har flere fremhævet, at der i dag er nogenlunde konsensus om, at Færøerne engang ude i fremtiden bliver en suveræn nation. Et konkret årstal er man dog ikke enedes om endnu.
For lagmanden handler det lige nu om ”Vision 2015”, et strategioplæg, der i de kommende år skal omstille Færøerne fra fiskeindustrisamfund til et vidensamfund, der kan matche udfordringerne i en stadig mere globaliseret verden. Og ambitionerne fejler ikke noget. Står det til Eidesgaard skal Færøerne således om syv-otte år være et af de lande, der klarer sig bedst i verden.

SPØRGSMÅLET ER så, om et lillebitte land langt ude i Nordatlanten overhovedet har en chance. I den globale konkurrence. Og i det hele taget. Onde tunger vil hævde, at færingerne i de kommende år vil få nok at gøre bare med at overleve som et folk på de smukke øer.
Økonomisk går det ganske vist forrygende. I øjeblikket. Færøernes økonomi har altid været sårbar, fordi den stort set udelukkende er baseret på fisk, og når det går godt for fiskeriet, går det også godt for Færøerne. Og omvendt: Forsvinder torsken, rammes lakseynglen af sygdomme, falder efterspørgslen efter fiskeprodukter og dermed markedspriserne, går det skidt. For ikke at tale om den økonomiske krise i 1990’erne, hvor over femtusinde færinger flygtede fra massearbejdsløshed, og huse og skibe i hundredvis blev sat på tvangsauktion.
Men de seneste to år har Færøerne redet med på den internationale højkonjunkturbølge, og indenrigspolitisk har økonomien yderligere fået et boost i form af skattelettelser for knap tre hundrede millioner, ligesom der er foretaget store offentlige investeringer i infrastrukturen. I et forsøg på at dæmme op for affolkningen af de yderste øer er der bl.a. investeret i tunneler, havneanlæg og færger. Samtidig har ny realkreditlovgivning gjort det muligt også for færingerne at finansiere deres huse med afdragsfrie lån, og det har for alvor sat skub i forbrugsfesten. Færingerne køber biler og rejser som aldrig før. Økonomien buldrer derudad, og underskuddet på betalingsbalancen er nu på 1, 2 milliarder. Ifølge rigsombudsmandens seneste beretning var der forrige år en vækst, målt på i BNP i løbende priser, på 10,4 procent, og ifølge den færøske finanslovsredegørelse for i år steg lønudbetalingerne i 2007 med hele 8,2 procent. I november faldt ledigheden til de historisk lave 1, 3 procent, og mange steder mangler der arbejdskraft. Såvel Danmarks Nationalbank som Færøernes Økonomiske Råd advarer da også mod risikoen for overophedning.

I VALGKAMPEN har de begyndende krisetegn nu ikke været synderligt diskuteret, for ikke at sige, de har været forsøgt dæmpet ned. Nu går det jo lige så godt …
Et andet alvorligt emne er derimod kommet på dagsordnen: Den demografiske udvikling.
I december 2007 var der 48.405 mennesker på Færøerne. Folketallet står i stampe, og flere og flere taler om, at der bør gøres mere for at lokke nogle af de ca. 20.000 færinger, der bor i Danmark, hjem.
Ikke nok med at samfundet statistisk set er gået i stå. Også kønsfordelingen er skæv. For hver hundrede færinger er de 52 af hankøn, og i aldersgruppen 24 - 39 år mangler der hele 2000 kvinder i forhold til mænd. Bliver udviklingen ikke vendt, kan man(d) glemme alt om at blive et selvbærende og moderne velfærdssamfund, der kan måle sig blandt de bedste i verden.
Da tv’s store partilederdebat skød valgkampen i gang 6. januar, blev det pinligt tydeligt for enhver, at den er helt gal. Frem på skærmen tonede seks midaldrende mænd og en fyr med et nyt parti, hvis eneste mærkesag er bedre gymnasier. Syv mænd og ikke én kvinde.
I det nuværende lagting er tre af de 32 pladser, eller kun 9,4 procent besat af en kvinde, og selv om meningsmålingerne peger på, at godt hver femte lagtingsmedlem efter valget vil være af hunkøn, er der langt endnu, før Færøerne kan prale af at være i front med den parlamentariske kvinderepræsentation.
Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Måske er kvindernes usynlighed en af grundene til, at de såkaldte bløde værdier har fyldt så meget i denne valgkamp? Hvis det skal være attraktivt for kvinder at melde sig ind i politik og i det hele taget bidrage i samfundet på lige fod med mændene, skal de basale velfærdsområder styrkes.
På Færøerne bor man i eget hus, og med de nuværende huspriser er det umuligt for en enlig mor, hvad enten hun tjener sine penge som ufaglært i fiskeindustrien eller som skoletandlæge, at bo i Tórshavn. Lejligheder eksisterer stort set ikke, boligstøtte til de få, der bor til leje, er et ukendt begreb, og den offentlige børnepasning er dyr. De sociale systemer på Færøerne er slet ikke indrettet, så de matcher moderne familiemønstre, hvor flere og flere er singler og enlige forsørgere.
UANSET HVILKET landsstyre, der bliver dannet, bliver der nok at tage fat på. Velfærden skal udbygges og indtjeningsmulighederne forbedres. Der bliver brug for en mangfoldig vifte af virksomheder og erhvervsmuligheder, og der skal trækkes flere udenlandske investorer til for at få investeret tilstrækkeligt i IT og uddannelse på alle niveauer.
Som innovation i Danmark er buzzword, når det handler om, hvad landet skal leve af, er nýskapan blevet det på Færøerne. Hovedparten af indtægterne vil også fremover komme fra fiskeri og fiskeindustri, men også her skal tænkes nyt. Såvel med hensyn til fiskerilovning og finansiering som med ressourceforbrug og fangstmetoder, hvor erhvervet mødes af stadigt stigende krav til miljøhensyn og bæredygtighed.
På et tidspunkt kommer olien forhåbentlig til at bidrage til den færøske økonomi. Der gennemføres fortsat prøveboringer, men foreløbig lader det sorte guld vente på sig.
Turisme kan blive et vigtigt supplement. Den nylige anerkendelse fra det amerikanske rejsetidsskrift er langtfra enestående. Flere og flere får øjnene op for den færøske naturs kvaliteter som åndehul i en verden af støj og stress. Der er da også fokus på udvikling af erhvervet. Der investeres i hoteller, restauranter og cafeer og satses på mere kultur, herunder festivaler med internationalt anerkendte musikere som Eivør, Teitur og Brandur Enni.
Vil man fremover ”brande” Færøerne, er det imidlertid nok så vigtigt for det kommende lagting at undgå imageødelæggende sager som den for et år siden, hvor et forslag om at indføje en beskyttelse af homoseksuelles rettigheder i den såkaldte racismeparagraf, §266b, vakte en voldsom debat, der nåede verden rundt. Og hvor det kun med nød og næppe lykkedes demokratiet at sejre over den kristne fundamentalisme.
DET GAMLE mundheld ”alt kan ske i politik” gælder også på Færøerne. Intet er sikkert, før sidste stemme er talt op. For første gang ved et lagtingsvalg er Færøerne én samlet valgkreds, og det kan give forskydninger. Også ”gymnasiepartiet” kan skabe dønninger. Alligevel taler al sandsynlighed for, at det også i de kommende fire år vil blive socialdemokrater, sambandsparti og folkeflok, der skal fordele landsstyretaburetterne mellem sig.
Under alle omstændigheder bliver det spændende – også for danskere - at følge færingernes fortsatte bestræbelser på at blive et af de bedste lande i verden. Og ikke mindst deres nye kurs mod politisk og økonomisk bæredygtighed.

Lisbeth Nebelong er forfatter, journalist og master of public management, MPM. På fredag udgiver hun romanen Færøblues.

Læs kronikken på færøsk her

Se evt også:

Artikel om færøsk fest

Kronik om Færøvalg 2004

Kommentar om kvinder og ledelse

   
.